دستورالعمل فنی دستگاه اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر

کلیات کار اسپکتروفتومتر

اساس کار اسپکتروفتومتر، اندازه گیری شدت نور در طیفی از طول موج است که توسط منشور (greeting) ایجاد گردیده است.

چگونگی کاربردی اسپکتروفتومتر

بر اساس مندرجات کتابچه راهنمای کارخانه سازنده به کار گرفته می شود.

نحوه نگهداری اسپکتروفتومتر

سرویس سالانه توسط شرکت پشتیبان دستگاه صورت می گیرد.

کنترل کیفیت اسپکتروفتومتر:

کنترل کیفی اسپکتروفتومتر شامل ارزیابی صحت طول موج، خطی بودن (Lienearity)، صحت فتومتریک، کنترل تعویض لامپ، رانش فتومتری (آزمون پایداری نسبت به زمان)، یکسانی کووت ها و کنترل پهنای نوار طیفی (SBW) است.

صحت طول موج

ارزیابی صحت طول موج به منظور اثبات ادعای سازنده سامانه در تاباندن طول موجی است که دستگاه برای آن کالیبر گردیده است. بررسی صحت طول موج از طریق جایگزینی منبع نوری معمولی اسپکتروفتومتر با منبع نوری دارای حداکثر تابش (مثل لامپ جیوه یا دوتریوم) یا استفاده از فیلترهای شیشه ای یا از طریق محلول های رنگی به شرح زیر است:

محلول دی کرومات پتاسیم mg/lit 50 در اسید سولفوریک 0.01 نرمال که دارای بیشینه جذب نوری در 257 و 350 نانومتر است.
محلول پارانیتروفنل mmol/lit04 در سود 0.01 نرمال که دارای بیشینه جذب نوری 401 نانومتر است.
محلول سولفات آمونیوم کبالت mmol/lit 0735 در اسید سولفوریک M 0.18 که دارای بیشینه جذب نوری در 562 نانومتر است.
محلول سیان متهموگلوبین ( 20 میکرولیتر خون و ml 5 درابکین) که دارای بیشینه جذب نوری در 540 نانومتر است.
محلول اکسی هموگلبین (V/V 5% محلول آمونیاک در آب + خون) که دارای جذب نوری در 540 و 576 نانومتر است.
کنترل طول موج پس از هر سه تا شش ماه یکبار یا پس از هر تغییر و تعمیر بر روی دستگاه صورت می گیرد. همچنین بنا به ضرورت استفاده از یک یا چند نوع محلول فوق پیشنهاد می گردد.

خطی بودن

خطی بودن عبارت از قدرت اسپکتروفتومتر برای ثبت یک سیگنال متناسب با مقدار نور است. خطی بودن را باید با استفاده از رقت های مختلف محلول هایی نظیر دی کرومات پتاسیم در طول موج 350 نانومتر، پارانیتروفنل (محلول mmol/lit 0.04) در طول موج 405 نانومتر، محلول سولفات مس در طول موج 650 نانومتر، محلول سولفات آمونیوم کبالت در طول 512 نانومتر، محلول سیان متهموگلوبین در طول موج 540 نانومتر و محلول سبز خوراکی در طول موج 630 نانومتر و سولفات نیکل در طول موج 550 نانومتر و رسم نمودار غلظت در مقابل جذب نوری مشخص نمود و پس از آن فاصله خطی بودن ویا میزان شیب (slope)را برای هر رقت محاسبه می کنیم.عدم خطی بودن نشانه خرابی دستگاه یا اشتباه در تهیه رقت است. خطی بودن اسپکتروفتومتر باید در فواصل منظم و پس از هر تغییر یا تعمیر دستگاه صورت پذیرد.

صحت فتومتریک:

منظور از صحت فتومتریک این است که آیا حداکثر جذب نوری به مقدار مشخص در طول موج خاص صورت میگیرد یا خیر؟ صحت فتومتریک به توانایی لامپ در ارائه حداکثر تابش، SBW، نوع و کیفیت منو کروماتور بستگی دارد.

می توان یکی از موارد زیر را در این خصوص به کار برد:

محلول دی کرومات پتاسیم (mg/lit 50) در اسید سولفوریک 0.01 نرمال باید در طول موج 350 نانومتر، جذب نوری معادل 0.005±536 در مقابل بلانک اسید سولفوریک 0.01 نرمال داشته باشد.
محلول های تجاری آماده از جمله preciset BM در طول موج 4.5 نانومتر را نیز می توان مورد استفاده قرار دارد.

کنترل تعویض لامپ:

با توجه به طول عمر لامپ در صورت ناپایداری میزان جذب نوری باید لامپ تعویض گردد. پس از تعویض لامپ به هر علتی باید سامانه نوری دستگاه به نحوی کالیبر گردد تا حداکثر میزان نور پس از عبور از کووت به فتوسل برسد که معمولا این کار با پر کردن کووت از آب مقطر و تغییر دادن موقعیت لامپ و دیگر اجزای نوری در محلی که حداکثر T بدست آید، بهترین موقعیت جهت استقرار لامپ است.

کنترل رانش (drift) فتومتریک:

رانش فتومتریک با قرار دادن کووت در بسته با کاغذ پارافیلم حاوی محلول سیان متهموگلوبین در دستگاه و خوانش جذب نوری در فواصل هر 15-5 دقیقه به مدت یک ساعت کنترل می گردد. البته این آزمایش را می توان با کووت خالی یا حاوی آب مقطر نیز انجام داد. وجود رانش نشانگر عدم پایداری میزان جذب نوری یا عبور نور است که می تواند به علت فرسودگی منبع نور باشد. در صورت وجود رانش باید دستگاه تعمیر گردد و در غیر این صورت باید در فواصل کوتاه معمولا هر 20-10 بار خواندن نمونه، با گذاشتن بلانک دستگاه را صفر کنیم. حداکثر اختلاف جذب نوری قابل قبول 0.005 ±در طول یک ساعت است.

نورهای ناخواسته (Stray light):

نورهای ناخواسته نورهایی هستند که غیر از نور عبور داده شده از منو کروماتور به نمونه تابیده می شوند. برای این کار محلولی که نور را به طور کامل جذب می کند (مثل استن یا نیتریت سدیم در طول موج های خاص) در مسیر عبور نور قرار داده می شود. در این حالت می بایست ترانس میتانس صفر درصد (جذب بی نهایت و غیر قابل خوانش) باشد زیرا نور از محل عبور نکرده و به دتکتور نمی رسد. برای بررسی انوار ناخواسته محلول آبی 50 گرم در لیتر سدیم نیتریت تهیه و در مقابل بلانک آب مقطر در طول موج 300 تا 385 نانومتر خوانش می شود. ترانس میتانس می بایست صفر درصد باشد.

ارزیابی یکسانی کووت ها:

لازم است کووت ها میزان جذب نوری یکسانی داشته باشند تا در تکرار اندازه گیری کمیت ها در صورت استفاده از چندین کووت اشکالی مشاهده نگردد. با کمک آب مقطر (خواندن جذب نوری در طول موج 550 نانومتر) کووت هایی که بیش از 0.01± اختلاف جذب داشته باشند کنار گذاشته می شوند. با استفاده از محلول سیان متهموگلوبین در طول موج 540 نانومتر کووت هایی که بیش از 0.015 اختلاف جذب داشته باشند کنار گذاشته می شوند. توصیه می گردد حتی المقدور با یک کووت، اندازه گیری بلانک، استاندارد و آزمایش ها انجام گیرد تا از این خطا جلوگیری گردد.

ایمنی دستگاه اسپکتروفتومتر:

پیش از برداشتن درپوش دستگاه جهت تعویض قطعات یا تنظیم آن باید برق دستگاه را با خارج کردن کابل آن از پریز قطع نمود. به منظور به حداقل رساندن نوسانات برق بهتر از سیستم UPS استفاده نمود.

Leave A Comment